Εδώ γίνονται οι καθαρισμοί, οι φθοριώσεις, οι προληπτικές καλύψεις των δοντιών, οι διαγνωστικές ακτινογραφίες και άλλες προληπτικές ενέργειες. Επίσης, στο τμήμα αυτό, γίνεται όλη η εκπαίδευση και η ενημέρωση στο παιδί και στους γονείς για θέματα σωστής διατροφής και υγιεινής των δοντιών με βίντεο και διαδραστικά παιχνίδια.